Benodigde stukken inkomstenbelasting

Graag zien wij voor de aangifte Inkomstenbelasting / premie Volksverzekeringen de volgende gegevens tegemoet:

 • Loon en/of pensioenopgave over afgelopen jaar

 • Ontvangen alimentatie en gegevens van ex partner

 • Saldi van spaarrekeningen, rekening-courant, spaarloonrekeningen, werknemers spaarrekening en kasgeld per 1 januari en 31 december van u en uw minderjarige kinderen

 • Recente WOZ beschikking van uw woning (bij verkoop woning ook WOZ oude woning)

 • Opgave hypotheekrente en saldi per 31 december afgelopen jaar, welke betrekking hebben op de eigen woning.

 • Bij aan/verkoop woning, notarisafrekening van zowel verkoop als aankoop.

 • Overzicht van alle overige schulden (pers. Leningen en doorlopende kredieten per 1 januari en 31 december afgelopen jaar)

 • Opgave effecten d.m.v. jaaroverzichten per 1 januari en 31 december

 • Betaalde alimentatie en gegevens van ex partner

 • Betaalde en/of terugontvangen aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekering

 • Ontvangen zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag van de belastingdienst

 • Polissen en jaaropgaven van uw kapitaalverzekeringen en beleggingsverzekeringen

 • Polissen van gekochte lijfrenten

 • Ziektekosten, giften en studiekosten betaald in afgelopen jaar

 • Betaalde premies arbeidsongeschiktheidverzekering

 • Opgave opbouw pensioen en A factor pensioenmaatschappij

 • Namen en geboortedata van minderjarige kinderen

 • Alle verder van belangzijnde gegevens voor uw aangifte, bijvoorbeeld tweede woning, verhuurde onroerende zaken, vruchtgebruik/bloot eigendom en aandelen in onverdeelde boedels etc.